یادداشت های روزانه یک تریدر موفق؛ بخش آخر، هرگز با یک ترید ازدواج نکن!

یادداشت های روزانه یک تریدر موفق؛ بخش آخر، هرگز با یک ترید ازدواج نکن!

هرگز با یک ترید ازدواج نکن؛ این کلمات چیزي فراتر از یک نصیحت است. اگر شما منعطف نباشید و به ترید هاي خود بچسبید هرگز در این تجارت موفق نخواهید شد.

اصولا مفهوم مطلب بالا بسیار ساده است. هرچقدر هم که احساس قوي نسبت به یک ترید داشته باشید باید مصمم به تسلیم شدن در برابر آن در یک لحظه باشید. یک اتفاق معمول این است که یک تریدر در یک ترید گیر کرده و اهمیت بیش از حدي به آن می دهد.

براي مثال من با تریدر هاي زیادي صحبت کرده ام که همگی یک احساس مشترك را در زمان ترید تجربه کرده اند. حتی خود من نیز این گاهی چنین احساسی دارم. در این لحظه شما حس میکنید که حتما در این ترید خاص تصیم شما درست است. این باعث میشود تا شما انعطاف خود را در مورد زمان خروج از دست بدهید. حتی اگر بازار علایمی بر خلاف پوزیشن شما نشان بدهد باز خیلی از تریدرها آنچنان بر عقیده خود پافشاري میکنند که نمیتوانند آنقدر منعطف باشند تا تصمیم درستی در مورد منفعت خود بگیرند (کاري که تنها راه براي موفق بودن است).

خیلی از مواقع زمانی که چنین اتفاقی میافتد تریدر این احساس را دارد که گویی آخرین تریدیست که انجام می دهد. عدم انعطاف تجارت شما را به سرعت از بین میبرد. براي اینکه تریدری موفق باشید باید مصمم باشید تا براحتی و سریعا تصمیم خود را عوض کنید. شما مطمئنا نمی توانید زمانی که یک پوزیشن باز دارید همواره با خود بجنگید زیرا نتیجه آن چیزي بجز خرابی نیست.

 

source:coinomi