سقوط شدید هش ریت و سختی شبکه بیت کوین و سناریو های احتمالی

سقوط شدید هش ریت و سختی شبکه بیت کوین و سناریو های احتمالی

از زمانی که بیت کوین کاهش قیمت زیادی را پشت سرگذاشته اغلب تحلیلگران منتظر سقوط هش ریت و سختی شبکه بودند اما در روز های اخیر هش ریت شبکه حتی تا 108 اگزاهش هم افزایش یافته بود ولی در یک روز اخیر هش ریت شبکه به 75 اگزاهش رسیده که پایین ترین مقدار شش ماه اخیر می باشد از سویی دیگر سختی شبکه نیز که براساس هش ریت حدودا هر دو هفته یک بار تنظیم می شود از 16.55 ترا به 13.91 ترا کاهش یافته است این اتفاق می تواند دو دلیل داشته باشد یکی اینکه برای بسیار از ماینرها به صرفه نبوده و دستگاه های خود را خاموش کرده اند یک دلیل هم تواند این باشد با توجه به بازه زمانی برای تنظیم سختی شبکه، به عمد هش ریت را کاهش داده اند تا سختی شبکه نیز کاهش یابد سپس دوباره دستگاه های خود را روشن کنند تا در سختی شبکه پایین تری استخراج کنند و بیت کوین بیشتری کسب نمایند اگر طی روزهای آینده هش ریت افزایش یابد این سناریو مورد قبول است وگرنه سناریوی به صرفه نبودن قابل قبول خواهد بود که می تواند تاثیر منفی بر قیمت داشته باشد.